Cách Chơi Game Bang ! – Hướng Dẫn Chơi Board Game Bang! The Dice Game Update 01/2022

Đang xem: Cách chơi game bang

*

Hướng dẫn chơi board game Bang! The Dice Game

1. Thành Phấn- 5 Xí ngẩu r” `J – 8 lá phe: 1 Sheriff, 2 Deputy, 3 Outlaws,2 Renegade7 Ig lá nhân vật(Ịnoi nhân vật có kỹ nãng và lượng máurieng). 9 token mũi tên – Token đạn (máu)(25 Vỉếlì 1, 15 Vìẻlì 3) Muc tiêu của trò chơiMổi người chơi có 1 mục tiêtl chiếlì thắng dtĩa tl`êlì lá l›7lìC Cílịl l1‹_›:+ Sherijỹ`¶’ Phải tiêu diệt tẩt cả (ìutlav và RElìCgẸl(leç+ Outlaw: Phải tiêu diệt Sheritf+ Deputy: Phải giúp và bà(ì ‘ệ Sherifl`+ Renerade: Phải là người ctlíìi cíllìg c‹`›11 sổílìgChuẫn bị1. l.ẩy ra các lá phe bằlìg SỔ lìgtlềfì chơi, chìil 1ìlìL1` Slìtlz3 người: Xem luật đặc biệt4 ngưìĩiz 1 Sherifl`, 1 Renegatle, 2 ()lltl11Iv’;5 người: 1 Sherìlt, l Renegade, 2 ()tltl’çx’, 1 I>C}ìuty;6 người: 1 Sherìñẵ 1 Renegade, 3 (ồL1tl21I’, 1 Iìclìutyç7 ngưìĩiỉ 1 Sheriflẵ 1 Renegade, 3 ()lltl11V, 2 l)ClìuỈyị8 người: l Sherìff, 2 Renegade, 3 OIltlaw, 2 I>c}ìuty;Xào các lá lìày lên và chía cho mổi ngưìvi I laì, tlịì Xuốlìg.2. Người làm Sherílĩlật lên cho mọi người cùlìg tlìặ^í)’, lìlìfrlìg lìglíívikhác có thể lìhìll lả phe của mình lìhưlìg phảígỉữ bl’ rìtgĩt.3. Xào các lá Iìhâlì vật và chia cho mổi Iìglĩẽĩi 1 lá.4. Mối người lẩy số lưựlìg đạn bằlìg số llìáu cflìl lìlìâlì vật. .Ểht`1’Íll`(lll’t_I’cthêm 2 máu. SỐ đạn là số máu cù2 lnổi lìgtĩìĩí. Khí lìị Inẩt nìaì1l,lì2_lmất số lượng đạn tương ứng ra gifta lìàlì.5. Đặt 9 token mủi tên thàlìlì 1 chông gìfía bàlì.6. Bỏ lại vào hộp những lá nhâlì Vật và plìe còll dư.7. Sherìfflấy 5 viên xí ngẩu và bắt đẩu trò chơi.Cách chơiGameychơí theo lượt, và theo chiểu kim đống hổ. Khi tới lượt;- Đô 5 xí lìgâu, Sau đỏ có thê giữ lại hoặc đo lại bất cứ xí ngâu nàothêm 2 lần nữa. Nếu bạn dổ lẩn 3, bạn có thể đổ luôn cả những Xíngẩu bạn giũ lại Ở lẩn 2. Bạn phải chẩp nhận kết quả của lẩn 3.4 Khì đã hài lÒl>g với kết quả của xí ngẩu (hoặc hết lẩn đổ lại), thựchiện kết quả của chúng.- Lượt của bạn kết thúc, tiếp tục tới lượt của người bến tráiLuật quan trọng:+ Thuốc nổ không thể đổ lại+ Kết uả của mũi tên hủi đươc thưc hiên nu . Đạn Vù Mũi TênKhi bạn nhận 1 máu (đạn) hoặc 1 mũi tên, bạn lẩy chúng từ giữabàn. Ngược lại nếu bạn bị mất máu hoặc mủi tên, trả chủng lạigiữa bàn.Bạn có thể đổi 3 viên đạn 1 lẩy 1 viên đạn 3 bất kỳ lúc nào.Xí ngấuTrên xl ngẩu thế hiện 6 biếu tượng khác nhau. Mổi biếu tượng có 1 chứcnăng riêng. Bạn phải thưc hiện kết quả của tất cả xí ngẩu. Bạn khôngđược bô qua bất kỳ xí ngẩu nào đã đổ.1.

Xem thêm: Cách Chơi Ninja School 3 Tren May Tinh, Cách Tải Ninja School Online Cho Máy Tính (Pc)

Xem thêm: Cách Chơi Lỗ Đít – Kinh Nghiệm Chơi Lỗ Ass

Mũí tên: Bạn phải thực hiện kết quả này nguy lập tức khi đổra, chứ không phải cuối lượt. Lấy 1 token mũi tên cho mổi mủiten ạn đổ ra và để trước mặt. Bạn có thê°đổ lại xí ngẩu này nếu bạn cònlượt đổ. Nếu bạn lẩy token mủi tên cuổi cùng, những người có mủi têntrước mặt sẽ bị tẩn công bởi người Da đô, và mất 1 máu cho mỗi mũitên họ có. Sau đỏ, trả tẩt cả mũi tên ra giữa bàn. Tiếp tục lượt của bạnnhư bình thường.Ểcvl 2. ĩhuôếc nổ: Bạlì không thễđõ lại XỈ ngẩu này! Nếu bạn đố ra 3thuốc nổhơặc hơn, bạn kết tlìtlc lưtịt của bạn ngay lập tưc và mất 1lììátl. Nhtílìg lìhửng kết qllà khác Vẫlì đttợc tílìh như bình thưởng.3a. Stllìg tẩm 1: (Ĩhọìì lìgtrờì cạnh bạn, triíì hoặc phài. Người đó Iììất l Iììilu.3lì. Stllìg tấlìì 2: (ÍhỌ1ì lĩgười cách bạn đúng I người, trái hoặc phải^ ‘ẽ1 lìgtrờí Ll‹ắ mất l lnkìll. Nểtl chỉ còn 2 hoặc 3 người, Xem xí ngẩuIìấìy’ lìlìlĩ là Súlỉg tấìn I.Chtí ý: Klìi tílllì tẫílìì, klìôlìg tllìh lìgưẽvì đã bị Iơụì khỏi game.5. Bia: Clìgìlì 1 lìgưỉĩì bất kỳ, người đó hổi 1 máu, có thể chọn bảntlìủlì. Bạn klìông tlìế c‹5 nlìiếtl máu hon gìtỡi hạn máu của bạn.Nếu bạlì clìọn 1 Iìgưởi đììlìg Llẩy Inátl, kết quá này bị hủy đi.6. Súng tỉêẵl liên: NỔLI lìgllì (lố ra 3 hoặc hơn, bạn kích hoạt sŕlng. tỈỐl liến, VỆI mổi I1gLỈ‹` ` clìtfỉ khác bạn mất 1 máu. Và bạn trà lại tấtca mul IUII 1l’ưKĨc lnạt bi_1l1 l”Ll glllil lìallì. Vídụ: SlìCl’Ỉll`có 6 mát! Iị`1 l IĨIŨỈ 1Ôl1,2l1h ấy dfẳ ra Ũ