Cách Chơi Danh Tướng 3Q Cho Người Mới, Hướng Dẫn Danh Tướng 3Q Update 03/2024

Chu Bất Nghi

Chu Bất Nghi, tự Nguyên Trực, kỳ tài hiếm có, thông minh sáng suốt, năm 17 tuổi đã viết bốn bài văn luận, từng ra kế giúp Tào Tháo công thành thuận lợi

Kỹ Năng :

Tử Thượng

Tư Mã Chiêu, tự Tử Thượng, con trai thứ của Tư Mã Ý và Xuân Hoa. Quyền thần Tào Ngụy, người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn. Tham gia chinh phạt từ thời trẻ, hiểu rõ binh pháp, lập nhiều chiến công. Con trai Tư Mã Viêm sau này xưng đế, truy phong Tư Mã Chiêu làm Tấn Văn Đế.

Đang xem: Cách chơi danh tướng 3q

Kỹ Năng :

*

Vương Dị

Vương Dị, vợ của Thứ Sử Ích Châu Triệu Ngang, mẹ của Triệu Anh, Triệu Nguyệt. Từng giúp chồng ngăn địch, lập nhiều công lao, góp nhiều kế sách, một lòng trung thành không tiếc bản thân.

Kỹ Năng :

Quản Lộ

Quản Lộ – tự Công Minh là thuật sĩ thần bí của Tào Ngụy. Tinh thông Chu Dịch, giỏi bói toán xem tướng phong thủy.

Kỹ Năng :

Đổng Uyên

Đổng Uyên, tự Hùng Phó, danh gia võ thuật, Bồng Lai Thương Thần Tán Nhân. Đồ đệ là Bắc Địa Thương Vương Trương Tú, Tây Xuyên Thương Vương Trương Nhiệm, cuối đời nhận Triệu Vân làm đệ tử cuối cùng, truyền thụ võ học cả đời

Kỹ Năng :

Thủy Kính

Thủy Kính, tên thật là Tư Mã Huy, danh sĩ thời Đông Hán, tinh thông đạo học, binh pháp. Học cao hiểu rộng, tài cán hơn người, được người đời xem trọng.

Kỹ Năng :

Gia Cát Quả

Gia Cát Quả, con gái của Gia Cát Lượng, tư chất thông minh, thông hiểu đạo pháp. Tu luyện tại Thừa Yên Quan, về sau thành tiên, sự tích chỉ được ghi chép trong sách “Thần Tiên Thông Giám”.

Kỹ Năng :

Mã Vân Lộc

Mã Vân Lộc là con gái Mã Đằng, thê tử Triệu Vân và muội muội Mã Siêu. Tính tình ngây thơ, thẳng thắn, am hiểu thương thuật.

Xem thêm: Bảng Ngọc Leblanc Mùa 10: Cách Chơi Leblanc Ss7 ), Lux Mid Vs Leblanc

Kỹ Năng :

Tôn Cơ

Tôn Cơ, nữ nhi của Tôn Sách, thê tử của Lục Tốn, mẫu thân của Lục Kháng. Dịu dàng lương thiện, rất giỏi đàn Không

Kỹ Năng :

Chu Cơ

Chu Cơ, tên thật Chu Triệt, con gái của Chu Du và Tiểu Kiều. Sau gả cho Tôn Đăng trở thành thái tử phi, gọi là Chu Phi. Chu Cơ văn võ song toàn, lương thiện yêu dân.

Kỹ Năng :

Lục Kháng

Lục Kháng, tên tự là Ấu Tiết, con Thừa Tướng Lục Tốn của Đông Ngô. Kế thừa tước vị của cha, trở thành trụ cột triều đình, được gọi là danh tướng cuối cùng của Đông Ngô.

Kỹ Năng :

Chu Hoàn

Chu Hoàn, tự Hưu Mục, quan làm đến chức tướng quân, được phong làm Gia Hưng Hầu. Giải quyết ôn dịch, bình định sơn tặc, giúp Lục Tốn đánh bại Tào Hưu, lập nhiều chiến công.

Kỹ Năng :

Đổng Bạch

Đổng Bạch, cháu gái Đổng Trác, rất được sủng ái, chưa đến tuổi cập kê đã được phong làm Vị Dương Quân, ngồi xe ngựa, quan viên đi theo

Kỹ Năng :

Nam Hoa

Nam Hoa lão tiên, tay cầm gậy mây. Vì tặng Thái Bình Thuật cho Trương Giác nên được người đời biết đến. Từng dạy dỗ Trương Giác phải phổ độ chúng sinh.

Xem thêm: Bida 3 Bi Da 3 Bi – Hướng Dẫn Cách Cầm Cơ, Nhắm Đánh Bida Cơ Bản

Kỹ Năng :

Mộc Lộc Vương

Mộc Lộc Vương – Bát Nạp Động Chủ là minh hữu của Mạnh Hoạch. Sở trường điều khiển thú vật, thường có hổ báo lang sói rắng độc đi theo

Kỹ Năng :

Lư Thực

Lư Thực, tên tự là Tử Can, người Trác Quận, là nhà chính trị, nhà quân sự, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu nổi danh cuối đời Đông Hán.

Kỹ Năng :