#1 : Cách Chơi Mạng Lan Left 4 Dead 2, Cách Nối Mạng Lan Game Left 4 Dead 2 Update 06/2023

Do quá bận nên hôm nay tôi mới lên Forum lại , tính trả lời thắc mắc của 1 bạn đồng nghiệp trong diễn đàn về cách tạo Server mạng LAN cho Game L4D2 nhưng tìm mãi mà không thấy bài của bạn đó vì không nhớ nó nằm ở chuyên mục nào nên tôi viết riêng bài này Post lên Forum trước là giải đáp cho bạn ấy sau là có cái cho anh em hàng net mình tham khảo khi muốn cho khách chơi Coop hay Versus L4D2 ở trong mạng Lan cục bộ hàng Net của mình . Thật ra thì Source game cài đặt của L4D2 đã được nhà thiết kế cài sẵn code để triển khai chơi trong mạng Lan ( song song với chơi trên mạng Internet ) y chang như Counter Strike . Khi khởi động đoạn mã kích họa tương ứng thì chức năng này trong Game sẽ tự động chạy. Sau khi cài đặt L4D2 vào máy và cho chạy ( hay chép đè ) file thuốc xong các bạn có giải nén File kích hoạt thẳng vào nơi cài đặt game ( ở đây tôi dùng bản của Razor và tôi cũng đã gởi link down Mediafire cho các bạn trong 1 bài trước trong forum này ) theo hình

Đang xem: Cách chơi mạng lan left 4 dead 2

*


Nhằm tạo sự dễ dàng khi sử dụng các bạn nên tạo Shortcut cho file này ra màn hình Desktop . Nó là file có dạng đuôi .bat . Khi nhấn đúp chuột vào file các bạn sẽ phải sử dụng các nút bấm số 1,2,3,….để chọn độ khó để chơi game theo ý thích của nhóm theo hình :

*

*

*

*


Tùy thuộc vào cách chọn của người tạo Server các máy còn lại ( mặc định theo game ) đều là máy con , Muốn tham gia vào trò chơi thì vào Option chọn mục tương ứng và Join với Sever là OK . Số lượng người tham gia giới hạn từ 2 đến 8 hay lớn hơn phụ thuộc vào ý định giới hạn của người tạo server . Đây là Link tôi Up file kích hoạt trên lên mediafire

Xem thêm: Có Cách Nối Mạng Lan Chơi Ra2 Trên Win 7, Cách Nối Mạng Lan Chơi Ra2 Win 7

Các bạn cứ Down về giải nén và sử dụng theo hướng dẫn ở phần đầu bài viết là xong . Để hạn chế việc file bị lỗi làm các bạn tạo sever không thành công tôi gởi luôn đoạn mã trên với cấu trúc như sau : Trích:
Mã:
echo off
rem Left 4 Dead 2 server
rem launcher by *** + Lonewolf:DIFSLCTclsecho Left 4 Dead 2 Launcherecho ***** Doggie Style *****echo . Version 1 .echo Select difficulty:echo 1. Easyecho 2. Normalecho 3. Hardecho 4. Impossibleecho.set /p L4DDN=Enter number 1-4:if %L4DDN% EQU 1 (set DIFFICULTY=easy & goto MAPSLCT)if %L4DDN% EQU 2 (set DIFFICULTY=normal & goto MAPSLCT)if %L4DDN% EQU 3 (set DIFFICULTY=hard & goto MAPSLCT)if %L4DDN% EQU 4 (set DIFFICULTY=impossible & goto MAPSLCT)goto DIFSLCT:MAPSLCTclsecho Select campaign:echo 1. Dead Centerecho 2. Dark Carnivalecho 3. Swamp Feverecho 4. Hard Rainecho 5. The Parishecho.set /p L4DMN=Enter number 1-5:if %L4DMN% EQU 0 (goto MAPSLCT)if %L4DMN% GTR 5 (goto MAPSLCT)if %L4DMN% EQU 1 (set CAMPAIGN=c1 & set LVLCNT=4)if %L4DMN% EQU 2 (set CAMPAIGN=c2 & set LVLCNT=5)if %L4DMN% EQU 3 (set CAMPAIGN=c3 & set LVLCNT=4)if %L4DMN% EQU 4 (set CAMPAIGN=c4 & set LVLCNT=5)if %L4DMN% EQU 5 (set CAMPAIGN=c5 & set LVLCNT=5)goto LVLSLCT%LVLCNT%:LVLSLCT4clsset /p L4DLN=Select level 1-4:if %L4DLN% EQU 1 (set LEVEL=1 & goto PREPARE%L4DMN%)if %L4DLN% EQU 2 (set LEVEL=2 & goto PREPARE%L4DMN%)if %L4DLN% EQU 3 (set LEVEL=3 & goto PREPARE%L4DMN%)if %L4DLN% EQU 4 (set LEVEL=4 & goto PREPARE%L4DMN%)goto LVLSLCT4:LVLSLCT5clsset /p L4DLN=Select level 1-5:if %L4DLN% EQU 1 (set LEVEL=1 & goto PREPARE%L4DMN%)if %L4DLN% EQU 2 (set LEVEL=2 & goto PREPARE%L4DMN%)if %L4DLN% EQU 3 (set LEVEL=3 & goto PREPARE%L4DMN%)if %L4DLN% EQU 4 (set LEVEL=4 & goto PREPARE%L4DMN%)if %L4DLN% EQU 5 (set LEVEL=5 & goto PREPARE%L4DMN%)goto LVLSLCT5:PREPARE1if %L4DLN% EQU 1 (set SUFFIX=m1_hotel)if %L4DLN% EQU 2 (set SUFFIX=m2_streets)if %L4DLN% EQU 3 (set SUFFIX=m3_mall)if %L4DLN% EQU 4 (set SUFFIX=m4_atrium)goto GAMEMODE:PREPARE2if %L4DLN% EQU 1 (set SUFFIX=m1_highway)if %L4DLN% EQU 2 (set SUFFIX=m2_fairgrounds)if %L4DLN% EQU 3 (set SUFFIX=m3_coaster)if %L4DLN% EQU 4 (set SUFFIX=m4_barns)if %L4DLN% EQU 5 (set SUFFIX=m5_concert)goto GAMEMODE:PREPARE3if %L4DLN% EQU 1 (set SUFFIX=m1_plankcountry)if %L4DLN% EQU 2 (set SUFFIX=m2_swamp)if %L4DLN% EQU 3 (set SUFFIX=m3_shantytown)if %L4DLN% EQU 4 (set SUFFIX=m4_plantation)goto GAMEMODE:PREPARE4if %L4DLN% EQU 1 (set SUFFIX=m1_milltown_a)if %L4DLN% EQU 2 (set SUFFIX=m2_sugarmill_a)if %L4DLN% EQU 3 (set SUFFIX=m3_sugarmill_b)if %L4DLN% EQU 4 (set SUFFIX=m4_milltown_b)if %L4DLN% EQU 5 (set SUFFIX=m5_milltown_escape)goto GAMEMODE:PREPARE5if %L4DLN% EQU 1 (set SUFFIX=m1_waterfront)if %L4DLN% EQU 2 (set SUFFIX=m2_park)if %L4DLN% EQU 3 (set SUFFIX=m3_cemetery)if %L4DLN% EQU 4 (set SUFFIX=m4_quarter)if %L4DLN% EQU 5 (set SUFFIX=m5_bridge)goto GAMEMODE:GAMEMODEclsecho Choose Game Mode:echo 1. Coopecho 2. Versus
rem echo 3. Survivalecho.set /p L4DDD=Enter number 1-2:if %L4DDD% GTR 2 (goto GAMEMODE)if %L4DDD% EQU 1 (set GAMEMODE=coop)if %L4DDD% EQU 2 (set GAMEMODE=versus)if %L4DDD% EQU 3 (set GAMEMODE=survival)goto CONFIRM:CONFIRMclsset L4DST=yecho Difficulty: %DIFFICULTY%echo Campaign/Level: %CAMPAIGN%%SUFFIX%echo GameMode: %GAMEMODE%echo.set /p L4DST=Start server with current settings Y/n?:if “%L4DST%”==”y” goto RUNSERVif “%L4DST%”==”Y” goto RUNSERVgoto DIFSLCT:RUNSERVclstitle %CAMPAIGN%%SUFFIX% – %DIFFICULTY%left4dead2.exe -console -novid +sv_allow_lobby_connect_only 0 +sv_lan 1 +z_difficulty %DIFFICULTY% +mp_gamemode %GAMEMODE%; +map %CAMPAIGN%%SUFFIX%goto END:ENDecho Cabonglau Dalat.pausegoto DIFSLCT

Xem thêm: Cách Chơi Tera Origin, Game Mmorpg, Cộng Đồng Steam::Tera

Bạn nào cẩn thận thì copy đoạn mã này mở Notepad ra dán vào và đặt lại tên cho nó là L4D2_LANserver.bat rồi lưu vào nơi cài đặt game L4D2 là xong .