Cách phát hiện máy tính bị theo dõi – Kiểm tra, xử lý như thế nào? Update 11/2022